Overtuigingen en mindset

Wij gedragen ons altijd op basis van onze overtuigingen, vooral wat we over onszelf geloven.

Overtuigingen werken als filters, die de informatie die niet bij onze overtuiging past wegfilteren. Dit gaat grotendeels onbewust, zodat we de wereld om ons heen heel selectief waarnemen. We geloven niet wat we zien; we zien wat we geloven.

Overtuigingen

Een overtuiging is een soort de­finitie, die je ergens in een laatje van je geheugen hebt opgeslagen, en dat tevoorschijn komt op het moment dat je iets opmerkt dat volgens jou aan de ken­merken van die definitie voldoet. Zo´n overtuiging kan berusten op werkelijke kennis, een mening of een andere overtuiging, en heeft soms een (sterke) emotionele lading. Als de definitie die je gebruikt niet adequaat is, kun je ermee de mist in gaan, zeker in het sociale verkeer.

Houdingen

houdingMensen nemen tegenover van alles een houding of standpunt in: religie, poli­tiek, kleding, muziek, voedsel enz. Deze houding is gebaseerd op persoonlijke beoordelingen, gevoelen en neigingen, die betrek­ke­lijk consequent en consistent zijn. Een houding of ingeno­men standpunt bepaalt, of je iets aantrekkelijk vindt of niet. Standpunten zijn vaak moeilijk te veranderen, omdat ze onderdeel uitmaken van een patroon. Om van standpunt te verande­ren, moet het hele patroon aangepast of vervangen worden. Daarom is het vaak moeilijk om mensen van mening te laten veranderen. Mensen reageren vaak op basis van dieperliggende overtuigingen, waarvan ze zich op dat moment niet eens bewust hoeven te zijn.

Vanuit een oogpunt van persoonlijke efficiency is het goed om na te gaan en je bewust te worden welke overtuigingen en houdingen in het geding kunnen zijn. Een houding kleurt alles wat je ervaart, en elke ervaring beïnvloedt je houding. Een verkeerde houding blokkeert zo je effectiviteit en kan veel nadelen opleveren. Er zijn veel manieren om een doel te bereiken die niet efficiënt zijn, waardoor je veel meer energie verspilt dan nodig is.

Attitudes

Een attitude is een soort filter waardoor je het leven ziet. Je neemt het overal met je mee, waar je ook naartoe gaat. Het is dus aanwezig in elke situatie en gebeurtenis. Het heeft te maken met je referentiekader, een manier van denken, waardoor je mensen, plaatsen en dingen ziet door de lens van je eerdere levenservaringen.

ik-kan-hetAttitudes werken als een soort mal, die op de toekomst anticiperen wat ze in het verleden hebben ervaren. Bagage die nooit werd uitgepakt, teleurstellingen die nooit zijn verwerkt, verlangens die wel of niet zijn vervuld, voorspellen allemaal het eindresultaat van toekomstige gebeurtenissen. Attitudes vertalen nieuwe situaties in oude realiteiten, wat soms klopt, maar soms ook niet…

Een attitude kan positief of negatief zijn, enthousiast of verveeld, ple­zierig of pijnlijk. Welke attitude iemand ook heeft, het is een integraal deel van zijn persoonlijkheid. Negatieve attitu­des maken zwaarmoedig, deprimerend of werken als spelbrekers (show stoppers). Positieve attitudes maken vrolijk, plezierig of gelukkig. Er zijn mensen die rondlopen met een gezicht als een donderwolk, terwijl anderen aanvoelen als een frisse bries of een zonnestraaltje. Som­mige mensen gedragen zich als slachtoffers of martelaren, verteerd door zelfmedelijden…

Mensen met een sterke attitude redeneren luidkeels om hun gebreken goed te praten. Ze aarzelen zelden om iedereen te vertellen hoe moeilijk en hard het leven voor hen is. Anderen stellen onrealistische doelen en normen.

Mensen met negatieve attitudes nemen alles wat hen gebeurt persoonlijk, mensen met positieve attitudes wuiven veel weg, zoeken naar het goede nieuws en gaan verder.

Leeftijdsinvloeden. Naarmate je volwassen wordt loop je het risico dat je attitudes verhar­den en onwrikbaar worden. Kinderen die een attitude ontwikkelen, kunnen die gemakkelijk weer veranderen. Pubers proberen verschillende attitudes om te zien welke reactie ze ontvangen. Naarmate je ouder wordt – 20, 30, 40 jaar – ontstaan meer attitudes. Als je 50, 60 jaar of ouder wordt, kunnen attitudes sterker en minder flexibel worden.

Vooroordelen

Een vooroordeel zorgt ervoor dat we een oordeel vellen, een conclusie trekken, nog voordat ons enige concrete informatie heeft bereikt, of zelfs ondanks informatie die op het tegendeel wijst.

Een van de beste succesformules in het leven bestaat eruit om niet te oordelen – je onthouden van een oordeel over mensen of situaties, totdat je over voldoende informatie beschikt om tot een besluit te komen. Onthoud je vooral van vooroordelen over jezelf en je mogelijkheden. Je diepst gewortelde overtuigingen over jezelf en je capaciteiten zouden weleens helemaal onjuist kunnen zijn.

Zelfbeperkende overtuigingen

zelfbeperkende-overtuigingenWanneer je jezelf bepaalde beperkingen toedicht, doe je jezelf waarschijnlijk tekort. Zo zou je kunnen denken dat je minder talentvol of capabel bent dan anderen. Of dat andere mensen op de een of andere manier superieur zijn aan jou. De valkuil ligt erin dat je jezelf onderschat en naar minder streeft of met minder genoegen neemt dan waar je toe in staat bent.

Zelfbeperkende overtuigingen werken als remmen op je potentieel. Het is alsof je auto rijdt met een voet op het gaspedaal en de andere op de rem. Ze leiden tot de twee grootste vijanden van persoonlijk succes: Twijfel en Vrees. Zelfbeperkende overtuigingen verlammen je en leiden ertoe dat je de intelligente risico’s aanvaard die noodzakelijk zijn om je echte potentieel te benutten.

Feit is dat niemand beter is dan jij, en dat niemand intelligenter is dan jij. Als anderen het beter doen, komt dit grotendeels doordat zij meer hebben gedaan om hun natuurlijke talenten en capaciteiten te ontwikkelen.